தமிழ் எண்ணுருக்கள்


கட்டுரை உதவி: சுமத்ரா இராமலிங்கம், சூரப்பள்ளம்
இணைய சுட்டிகள்: http://www.heritagewiki.org/index.php?title=தமிழ்_எண்கள்

௧ = 1
௨ = 2
௩ = 3
௪ = 4
௫ = 5
௬ = 6
௭ = 7
௮ = 8
௯ = 9
௰ = 10
௰௧ = 11
௰௨ = 12
௰௩ = 13
௰௪ = 14
௰௫ = 15
௰௬ = 16
௰௭ = 17
௰௮ = 18
௰௯ = 19
௨௰ = 20
௱ = 100
௨௱ = 200
௩௱ = 300
௱௫௰௬ = 156
௲ = 1000
௲௧ = 1001
௲௪௰ = 1040
௮௲ = 8000
௰௲ = 10,000
௭௰௲ = 70,000
௯௰௲ = 90,000
௱௲ = 100,000
௮௱௲ = 800,000
௰௱௲ = 1,000,000
௯௰௱௲ = 9,000,000
௱௱௲ = 10,000,000
௰௱௱௲ = 100,000,000
௱௱௱௲ = 1,000,000,000
௲௱௱௲ = 10,000,000,000
௰௲௱௱௲ = 100,000,000,000
௱௲௱௱௲ = 1,000,000,000,000
௱௱௲௱௱௲ = 100,000,000,000,000

ஏறுமுக இலக்கங்கள்:

1 = ஒன்று
10 = பத்து
100 = நூறு
1,000= ஆயிரம்
1,00,000 = லட்சம்
1,00,00,000 = கோடி
10,00,00,000 = அற்புதம்
1,00,00,00,000 = நிகற்புதம்
10,00,00,00,000 = கும்பம்
1,00,00,00,00,000 = கணம்
10,00,00,00,00,000 = நிகற்பம்
1,00,00,00,00,00,000 = பதுமம்
10,00,00,00,00,00,000 = சங்கம்
1,00,00,00,00,00,00,000 = வெள்ளம்
10,00,00,00,00,00,00,000 = அந்நியம்
1,00,00,00,00,00,00,00,000 = அற்ட்டம்
10,00,00,00,00,00,00,00,000 = பற்றட்டம்
1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 = பூறியம்
10,00,00,00,00,00,00,00,00,000 = முக்கோடி
1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 = மகாயுகம்

இறங்குமுக இலக்கங்கள்:

1 - ஒன்று
3/4 - முக்கால்
1/2 - அரை கால்
1/4 - கால்
1/5 - நாலுமா
3/16 - மூன்று வீசம்
3/20 - மூன்றுமா
1/8 - அரைக்கால்
1/10 - இருமா
1/16 - மாகாணி(வீசம்)
1/20 - ஒருமா
3/64 - முக்கால்வீசம்
3/80 - முக்காணி
1/32 - அரைவீசம்
1/40 - அரைமா
1/64 - கால் வீசம்
1/80 - காணி
3/320 - அரைக்காணி முந்திரி
1/160 - அரைக்காணி
1/320 - முந்திரி
1/102400 - கீழ்முந்திரி
1/2150400 - இம்மி
1/23654400 - மும்மி
1/165580800 - அணு
1/1490227200 - குணம்
1/7451136000 - பந்தம்
1/44706816000 - பாகம்
1/312947712000 - விந்தம்
1/5320111104000 - நாகவிந்தம்
1/74481555456000 - சிந்தை
1/489631109120000 - கதிர்முனை
1/9585244364800000 - குரல்வளைப்படி
1/575114661888000000 - வெள்ளம்
1/57511466188800000000 - நுண்மணல்
1/2323824530227200000000 - தேர்த்துகள்

Comments