தேசிய அழைக்காதீர் கோப்பகம்

தேவை இல்லாத வர்த்தக தொலைபேசி அழைப்புகளை தவிர்பதே "தேசிய அழைக்காதீர் கோப்பகத்தின்" முக்கிய பங்காகும்.

"தேவை இல்லாத வர்த்தகம்" என்பது "எந்த ஒரு தகவலும், தொலைபேசி சேவை மூலம் தொடர்புகொண்டு வாடிக்கையாளர்  எந்த ஒரு பொருள், சேவை, முதலீடு வழக்குரைக்க, தெரிவிக்க, மேம்படுத்த

The primary objective of the National Do Not Call Registry (NDNC Registry) is to curb Unsolicited Commercial Communication (UCC). UCC has been defined as "any message, through telecommunications service, which is transmitted for the purpose of informing about,or soliciting or promoting any commercial transaction in relation to goods, investments or services which a subscriber opts not to receive, but, does not include, ----

(i) any message (other than promotional message) relating to a service or financial transaction under a specific contract between the parties to such contract;or

(ii) any messages relating to charities, national campaigns or natural calamities transmitted on the directions of the Government or agencies authorized by it for the said purpose;

(iii) messages transmitted, on the directions of the Government or any authority or agency authorized by it, in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality."

The NDNC Registry will be a data base having the list of all telephone numbers of the subscribers who do not want to receive UCC.After the establishment of NDNC registry, Telephone subscriber (Landline or mobile) who does not wish to receive UCC, can register their telephone number with their telecom service provider for inclusion in the NDNC. Telecom Service Provider shall upload the telephone number to the NDNC within 45 days of receipt. The Telemarketer will have to verify their calling telephone numbers list with the NDNC registry before making a call. To discourage the telemarketers who make calls to the numbers registered in Do Not Call List, a provision has been made whereby Rs.500/ - shall be payable by the telemarketer to the service provider for every first unsolicited commercial communication (UCC) and Rs.1000/- shall be payable for subsequent UCC. There is a provision for disconnection of the telemarketer telephone number / telecom resource if the UCC is sent even after levy of Rs.500/- & Rs.1000/- tariff. In case of non-compliance to the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007, the Service Provider is also liable to pay an amount by way of financial disincentive, not exceeding Rs.5000/- for first non-compliance of the regulation and in case of second or subsequent such non-compliance, an amount not exceeding Rs.20,000/- for each such non-compliance.

For customers who would like to register/de-register their request for NDNC registry may dial 1909 or SMS to 1909 with keywords 'START DND' for registration and 'STOP DND' for de-registration

Subscriber can check the status of their registration in NDNC Registry by clicking on "DND Registration Check"

Comments